Klachtenregeling en AVG

Het is ons streven om uiterst zorgvuldig met u en uw herstelproces om te gaan.
Mocht u over uw behandeling toch een klacht hebben welke u met uw behandelende therapeut onvoldoende kunt bespreken, dan heeft u de mogelijkheid een klachtenformulier in te vullen. Deze kunt u opvragen bij uw behandelend therapeut en bij de balie medewerker. Wij zullen binnen een week contact met u opnemen. Tevens zijn we verbonden aan de klachten regeling van het KNGF. Op www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/kwaliteit en via de folder, te vinden in het folderrek in de wachtruimte, kunt u lezen hoe om te gaan met uw klacht via het KNGF.

AVG-verklaring

Privacy policy
Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of cliënten
Verwerking van persoonsgegevens van zorgverleners
Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde
Verstrekking aan derden
Binnen de EU
Minderjarigen
Bewaartermijn
Beveiliging
Rechten omtrent uw gegevens
Klachten
Contact

Privacy policy

FysioKlein hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy
willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met uw
persoonsgegevens om. FysioKlein houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
  verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal
  nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming indien wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

FysioKlein is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens op de website.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of cliënten

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door FysioKlein verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training;

Grondslag voor deze persoonsgegevens:

 • De behandelovereenkomst of abonnement;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan FysioKlein de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Verzekeringsgegevens;
 • BSN;
 • ID of paspoortnummer;

Uw persoonsgegevens worden door FysioKlein opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt, te weten 15 jaar. Deze bewaartermijn is conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door FysioKlein verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens:

 • Verwijzing;

Voor de bovenstaande doelstelling kan FysioKlein de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoon;
 • AGB;

Uw persoonsgegevens worden door FysioKlein opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt, te weten 15 jaar. Deze bewaartermijn is conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde worden door
FysioKlein verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media;

Voor de bovenstaande doelstelling kan FysioKlein de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door FysioKlein opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-
/lobbycontact en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin de
noodzakelijke afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Op een andere manier dan gegeven in bovenstaande opsomming, zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld van deze uitzondering zou kunnen zijn dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

FysioKlein bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Alle personen die namens FysioKlein van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden
  aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding
  toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
  technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
  persoonsgegevens;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Ondanks dat wij op basis van uw toestemming het recht hebben vergaard om uw persoonsgegevens te mogen verwerken, behoudt u desalniettemin het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, verzoeken wij u om direct
contact met ons op te nemen. In samenwerking met u stellen wij vervolgens alles in het werk om uw
klacht op de beste manier op te lossen. Wij vinden dit namelijk net zo vervelend als u! Desalniettemin behoudt u altijd het recht om alsnog een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contact

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan
contact met ons op.

Contactgegevens

FysioKlein
Frederik van Eedenplein 4
2394 EB Hazerswoude-Rijndijk
Tel: 071-203 20 56

Mieremet
Hoorn 302
2404 HL Alphen a/d Rijn

Email: info@fysioklein.nl


Deel dit: