Privacy reglement

Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uit voeren, wordt een registratie van de medische en administratieve gegevens bij gehouden. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde AVG, een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement: Behalve de therapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn:

· bijvoorbeeld de waarnemers, andere therapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

· Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. Als patiënt heeft u altijd het recht om uw dossiergegevens in te zien. Als u van dit recht gebruik wilt maken, kunt u dit aangeven bij uw behandelend fysiotherapeut.

· Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoger peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).

Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend. Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. Nadat de patiënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd, zodat alleen een beperkte groep mensen de gegevens kan in zien. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de voor de praktijk geldende ongenoegen- en klachtenregeling kenbaar maken.